Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.2

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Chủ nghĩa Mác - Lê nin (tiếp)

     
2 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
3 S Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
4 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
   

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

     
5 S Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
6 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C NC      
7+8 S-C Nghỉ      
9 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C NC      
10 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
11+12 S-C Phục vụ hội thi GV dạy giỏi toàn quốc      
13 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C NC      
14+15 S-C Nghỉ      
16 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Thi hết môn: Chủ nghĩa Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi  
   

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
18 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
19 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
20 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C NC      
21+22 S-C Nghỉ      
23 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
24 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
25 S Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
26 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
   

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
  C Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
27 S Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C NC      
28+29 S-C Nghỉ      
30 S NC      
  C Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
31 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  

Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn