Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.1

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Chủ nghĩa Mác - Lê nin (tiếp)

     
2 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
3 S Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
4 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
   

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

     
5 S Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
6 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C NC      
7+8 S-C Nghỉ      
9 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C NC      
10 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
11+12 S-C Phục vụ thi GVDGTQ      
13 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C NC      
14+15 S-C Nghỉ      
16 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Thi hết môn Chủ nghĩa Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi  
   

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
18 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
19 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
20 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C NC      
21+22 S-C Nghỉ      
23 S NC      
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
24 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
25 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Luật Hiến pháp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
26 S Luật Hành Chính 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
27 S Luật Đất đai, luật kinh tế 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C NC      
28+29 S-C Nghỉ      
30 S NC      
  C Luật Dân sự, luật Hôn nhân & Gia đình 4 PTK: Lê Anh Xuân  
31 S Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn