Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quân sự K9.1

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (tiếp)

     
3 S NC      
  C Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
4 S Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
5 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
6+7 S-C NC      
8 S Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C NC      
9 S Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
10 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
11 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
12 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
13+14 S-C NC      
    NC      
15 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….      
  C Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
16 S        
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
17 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
18 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
19 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
20+21 S-C NC      
22 S NC      
  C Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
23 S NC      
  C Tiếp 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
24 S Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
25 S Thảo luận 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
26 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
27+28 S-C NC      
29 S NC      
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
30 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
31 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Thi hết môn Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn