Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

     
1 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
2 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
3 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
4 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C NC      
5-6 S-C Nghỉ      
7 S NC      
   

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

     
  C Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
8 S Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
9 S Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
10 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
   

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
11 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C NC      
12-13 S-C Nghỉ      
14 S NC      
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
16 S Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
17 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
18 S Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C NC      
19-20 S-C Nghỉ      
21 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
22 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
   

Đường lối, chính sách của Đảng và    Nhà nước về …. 

     
  C Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
23 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
24 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
25 S Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C NC      
26-27 S-C Nghỉ      
28 S NC      
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
29 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
30 S Thi hết môn: CN Mác-Lênin 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
31-01/11 S-C Phục vụ Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường      
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn