Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.1

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Chủ nghĩa Mác - Lê nin (tiếp)

     
1 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
2 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
3 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
   

    Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

     
  C Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
4 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C NC      
5+6 S-C Nghỉ      
7 S NC      
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
8 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
9 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
10 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
   

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
11 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C NC      
12-13 S-C Nghỉ      
14 S NC      
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
16 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
17 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
18 S Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C NC      
19-20 S-C Nghỉ      
21 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
22 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
   

Đường lối, chính sách của Đảng và     Nhà nước về ….

     
  C Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
23 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
24 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
25 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C NC      
26-27 S-C Nghỉ      
28 S NC      
  C Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay  4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
29 S Thi hết môn: CN Mác-Lênin 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
30 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
31-01/11 S-C Phục vụ Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường      
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn