Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K32.8 Tân Kỳ

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Năm sinh

 Đơn vị công tác

GV hướng dẫn

1 Bùi Đình  Phúc 10/10/1976 PCT.HĐND xã Nghĩa Thái HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (0988.972.868)
2 Nguyễn Văn  Dần 17/05/1964 CT.UBMTTQ xã Nghĩa Thái  
3 Nguyễn Thị Thanh  Bình 20/05/1968 CT.HLHPN xã Nghĩa Thái  
4 Vũ Tử  Long 23/06/1986 Trưởng CA xã Nghĩa Thái  
5 Võ Duy  Hiển 22/12/1965 CT.UBND xã Nghĩa Đồng  
6 Phan Đăng  Thi 02/07/1973 BTĐU xã Nghĩa Đồng  
7 Trần Đình  Hướng 17/07/1970 PCT.UBND xã Nghĩa Đồng  
8 Trần Văn  Trung 05/02/1974 PBT.ĐU xã Nghĩa Đồng  
9 Trần Ngọc  Đức 02/09/1983 BT đoàn xã Nghĩa Đồng  
10 Nguyễn Văn  Thắng 10/04/1969 PCT.UBND xã Nghĩa Bình  
11 Lê Ngọc  Anh 25/10/1978 PBT.ĐU xã Nghĩa Bình  
12 Phan Bá  Lĩnh 13/02/1971 PCT.HĐND xã Nghĩa Bình Phan Tiến Dũng (0912.883.048)
13 Võ Văn  Quyết 20/10/1973 BT.ĐU xã Kỳ Sơn  
14 Nguyễn Văn  Thọ 03/09/1974 PBT.ĐU xã Kỳ Sơn  
15 Nguyễn Lê  Định 13/08/1965 CT.UBND xã Kỳ Sơn  
16 Nguyễn Công  Hùng 10/06/1970 PCT.HĐND xã Kỳ Sơn  
17 Trịnh Văn  Giang 18/05/1974 CT.UBMTTQ xã Kỳ Sơn  
18 Nguyễn Công  Khương 06/07/1979 CT.HND xã Kỳ Sơn  
19 Nguyễn Thị Hồng  Lĩnh 20/01/1973 CT.HLHPN xã Kỳ Sơn  
20 Nguyễn Văn  Hùng 10/10/1981 BT đoàn xã Kỳ Sơn  
21 Dương Văn  Kiện 20/07/1980 CC địa chính xã Kỳ Sơn  
22 Mai Thị Lan  Anh 12/10/1981 CC VH xã Kỳ Sơn  
23 Nguyễn Lê Anh  Tuấn 26/09/1990 PBT đoàn xã Kỳ Sơn TK, Ths. Nguyễn Khắc Thắng (0913.078.140)
24 Nguyễn Hữu  Toàn 20/01/1973 CC địa chính xã Kỳ Sơn  
25 Nguyễn T.Hoa  Phượng 26/07/1982 CC kế toán xã Kỳ Sơn  
26 Trịnh Huy  Toàn 16/04/1979 PBT.ĐU xã Kỳ Tân  
27 Nguyễn Thị Thanh  Tâm 03/02/1986 BT đoàn xã Kỳ Tân  
28 Trần Văn  Đông 01/09/1964 CT.UBND xã Kỳ Tân  
29 Lê Đình  Tâm 07/03/1982 CC địa chính xã Kỳ Tân  
30 Tăng Thị Hồng  Nhung 01/03/1981 PCT.UBND Thị trấn  
31 Phan Tiến  Dũng 19/04/1983 BT đoàn Thị trấn  
32 Nguyễn T.Mai  Phương 18/10/1986 CC tư pháp Thị trấn  
33 Nguyễn Thị Nho  Tình 24/05/1985 CC kế toán Thị trấn  
34 Nguyễn Thị  Khuyên 04/02/1979 PCT.UBND xã Tân Hợp PTK, Ths. Nguyễn Thị Thanh (0915.358.785)
35 Nguyễn Thanh  Cường 12/06/1972 PBT.ĐU xã Tân Hợp  
36 Nguyễn Châu  Sơn 01/01/1982 CHT BCHQS xã Tân Hợp  
37 Nguyễn Văn  Đông 15/07/1977 Trưởng CA xã Tân Hợp  
38 Nguyễn Duy  Kết 20/10/1970 BTĐU xã Giai Xuân  
39 Đặng Ngọc  Thịnh 01/06/1973 PBTĐU xã Giai Xuân  
40 Nguyễn Thanh  Bình 17/04/1974 PCT.HĐND xã Giai Xuân  
41 Vũ Ngọc  Sơn 15/08/1974 CT.UBND xã Giai Xuân  
42 Đinh Cao  Cường 26/31980 PCT.UBND xã Giai Xuân  
43 Nguyễn Đình  Thưởng 03/08/1976 CT HCCB xã Giai Xuân  
44 Nguyễn Đình  Hưng 29/07/1970 PCT.UBND xã Nghĩa Hoàn  
45 Nguyễn Văn  Sâm 05/10/1980 PCT.HĐND xã Nghĩa Hoàn Nguyễn Mỹ Tặng (0984.963.448)
46 Lô Thị  Phượng 08/08/1973 BT ĐU xã Nghĩa Hoàn  
47 Lô Văn  Thắng 22/02/1974 CC địa chính xã Nghĩa Hoàn  
48 Nguyễn Cao  Tình 18/08/1972 PBT ĐU xã Nghĩa Hoàn  
49 Nguyễn Xuân  Tân 15/41980 VP đảng ủy xã Nghĩa Hoàn  
50 Phan Vũ  Hùng 20/04/1977 UBND xã Tân Phú  
51 Nguyễn Thị  Thủy 04/11/1982 CC TC-KT xã Tân Phú  
52 Võ Song  Quyền 22/02/1968 CT.UBND xã Tân Long GV. Lê Anh Xuân (0913.078.468)
53 Lê Đức  Thuyên 26/08/1983 CC địa chính xã T.Hương  
54 Bùi Thị  Huyền 18/11/1982 CT.HLHPN xã Tân Hương  
55 Nguyễn Thị Tú  Anh 01/01/1983 PCT. HĐND xã T.Hương  
56 Thái Thị  Sâm 30/12/1984 PCT.HLHPN xã T.Hương  
57 Trần Minh  Huyến 22/05/1986 VP đảng ủy xã Tân Hương  
58 Trần Văn  Hoàng 08/07/1991 PBT đoàn xã Tân Hương  
59 Nguyễn Hải  Nam 07/04/1986 BT đoàn xã Tân Hương  
60 Nguyễn Viết  Lưu 24/02/1984 CTMTTQ xã Tân Hương  
61 Lê Nam  Hải 01/04/1966 PCT UBND xã Tân Hương PTK, Ths. Thái Xuân Sang (0915.779.259)
62 Nguyễn Bá  Hải 04/04/1973 PCNUBKT đảng ủy xã Tân Hương  
63 Nguyễn Văn  Khánh 20/05/1984 CT.UBMTTQ xã H.Sơn  
64 Nguyễn Đình  Thắng 04/09/1972 PBT ĐU xã Hương Sơn  
65 Tạ Thị  Thắm 28/09/1976 CTHLHPN xã Hương Sơn  
66 Nguyễn Văn  Thắng 13/06/1981 CC địa chính xã Hương Sơn  
67 Trần Ngọc  Kỷ 15/01/1973 BT.ĐU xã Phú Sơn  
68 Nguyễn Bá  Thanh 20/05/1974 PBT.ĐU xã Phú Sơn  
69 Phan Đức  Quang 03/10/1981 CT.UBND xã Đồng Văn  
70 Nguyễn Văn  Khánh 07/02/1980 BTĐU xã Đồng Văn Ths. Nguyễn Anh Tuấn (0902.286.684)
71 Phạm Viết  Duy 04/03/1982 PBTĐU xã Đồng Văn  
72 Nguyễn Thị  Thu 06/06/1970 PCT.HĐND xã Đồng Văn  
73 Trương Công  Thạch 12/09/1979 CT.UBND xã Tiên Kỳ  
74 Tạ Quang  Tính 10/08/1964 BT.ĐU xã Nghĩa Phúc  
75 Nguyễn Minh  Đức 19/08/1981 PBT.ĐU xã Nghĩa Phúc  
76 Đặng Xuân  Nam 13/08/1965 CT.UBND xã Nghĩa Phúc  
77 Nguyễn Văn  Trung 17/05/1974 PCT.UBND xã Nghĩa Phúc  
78 Lê Văn  Ánh 12/09/1983 BT đoàn xã Nghĩa Phúc  
79 Nguyễn Văn  Hòa 16/05/1970 PCT.HĐNDxã Nghĩa Phúc  
80 Nguyễn Sư  Hải 11/01/1977 CC TCKT xã Nghĩa Phúc  
81 Phan Thanh  Lập 02/05/1973 CT.UBMTTQ xã Nghĩa Phúc  
82 Phan Trung  Ấn 08/07/1976 TP tư pháp-UBND huyện  
83 Trần Thị  Thúy 02/03/1987 CV P.t/chính-UBND huyện Hồ Thị Hưng (0983.244.995)
84 Dương Thị Huyền  Trang 11/12/1988 CV P.t/chính-UBND huyện  
85 Nguyễn Thủy  Ngân 23/12/1985 CV P.t/chính-UBND huyện  
86 Lê Thị  Phương 11/08/1987 CV-UBND huyện  
87 Võ Thị Hoài  Dung 17/05/1993 CV-UBND huyện  
88 Cao Thị Mỹ  19/07/1980 CV-CCTK-UBND huyện  
89 Nguyễn Thị Hằng  Nga 04/08/1989 CV P.NN-UBND huyện  
90 Nguyễn Thị Thùy  Dung 15/08/1989 CV BQLDA-UBND huyện  
91 Nguyễn Thị  Quý 26/04/1993 CV-UBND huyện  
92 Võ Thị Hồng  Vân 26/07/1990 CV P.TTra-UBND huyện Ths. Lê Thị Vinh (0946.284.900)
93 Nguyễn Văn  Trung 24/01/1981 CV P.NN- UBND huyện  
94 Phạm Văn  Thắng 02/01/1972 CV PGD-UBND huyện  
95 Bùi Thị  Hoa 10/01/1967 CV PGD-UBND huyện  
96 Nguyễn Duy  Nam 07/04/1975 CV PGD-UBND huyện  
97 Đào Quang  Thịnh 22/10/1981 CV PGD-UBND huyện  
98 Trần Đăng  Khoa 26/10/1975 CV PGD-UBND huyện  
99 Trần Ngọc  Thi 02/02/1975 CV PGD-UBND huyện  
100 Dương Trọng  Hùng 23/06/1972 PGĐ đài TT-TH huyện  
101 Nguyễn Thị  Thương 20/10/1969 GĐ đài TT-TH huyện Dương Thanh Bình (0946.033.568)
102 Thái Thị Mỹ  Lương 24/09/1977 Trạm Khuyến nông huyện  
103 Nguyễn Viết  Hiến 13/11/1983 Trạm Thú y huyện  
104 Lê Thị Lam  Giang 19/07/1986 Trạm TT&BVTV huyện  
105 Vũ Đức  Dũng 26/12/1970 Trạm TT&BVTV huyện  
106 Nguyễn Đình  Hồng 28/08/1967 CTH.CTĐ huyện Phan Thị Thu Hằng (0914.576.786)
107 Hà Thị Ngọc  07/09/1989 CV-BHXH huyện  
108 Nguyễn Thị  Hương 06/10/1983 CV-UBMTTQ huyện  
109 Phạm Văn  Nguyên 22/06/1969 Trung tâm y tế huyện  
110 Ngô Đức  Hồng 02/01/1979 Trung tâm y tế huyện  
111 Hoàng Thị  Lương 17/09/1985 Trung tâm y tế huyện  
112 Dương Trọng  Phú 23/09/1988 Trung tâm y tế huyện  
113 Thái Thị Thanh  Lân 21/02/1984 Trung tâm y tế huyện  
114 Võ Thị  Nhã 05/02/1985 Trung tâm y tế huyện  
115 Hồ Thị  Thu 24/04/1974 Trung tâm y tế huyện Võ Thị Thúy Hà (0982.346.308)
116 Phạm Thị  Hiền 18/12/1975 Trung tâm y tế huyện  
117 Tăng Văn  Hạnh 28/05/1970 Trung tâm y tế huyện  
118 Nguyễn Thị  Huyền 12/09/1985 Trung tâm y tế huyện  
119 Đặng Thị  Lân 14/10/1982 Trung tâm y tế huyện  
120 Lê Viết  Hưng 16/08/1973 Trung tâm y tế huyện  
121 Nguyễn Tất  Thành 26/09/1980 Trung tâm y tế huyện  
122 Nguyễn Thị  Thảo 19/11/1980 Trung tâm y tế huyện Trần Duy Rô Nin (0984.155.186)
123 Đào Minh  Phong 16/07/1983 Trung tâm y tế huyện  
124 Phạm Xuân  Dũng 11/05/1981 Trung tâm y tế huyện  
125 Hoàng Việt  Phương 07/06/1980 Trung tâm y tế huyện  
126 Thái Bá  Đông 02/01/1990 Trung tâm y tế huyện  
127 Trương Đình  Phương 01/05/1983 Trung tâm y tế huyện  
128 Phan Thanh  Hải 06/03/1977 Trung tâm y tế huyện  
129 Phan Thị Thanh  Huyền 17/07/1987 Trung tâm y tế huyện  Nguyễn Thị Hoài An (0912.657.559)
130 Hoàng Thị  Hảo 05/12/1983 Trung tâm y tế huyện  
131 Chữ Hoài  Thanh 11/03/1975 PBT ĐU xã Tân An  
132 Nguyễn Quang  Trung 20/03/1976 PCT.UBND xã Tân An  
133 Nguyễn Thị  Hoài 13/10/1992 UBND xã Nghĩa Dũng  
134 Phạm Văn  Thái 02/02/1983 CTHND Thị Trấn  
135 La Văn  Phúc 12/02/1981 CC Kế toán xã Tiên Kỳ  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn