Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

1 S NC      
   

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

     
  C Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
2 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
3 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
   

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

     
  C Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
4 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
5 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C NC      
6+7 S-C Nghỉ      
8 S NC      
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
9 S Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
10 S Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
11 S Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
   

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
12 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C NC      
13+14 S-C Nghỉ      
15 S NC      
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
16 S Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
18 S Thi hết môn: CN Mác-Lênin 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
19 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C NC      
20+21 S-C Nghỉ      
22 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
23 S Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
24 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
   

Đường lối, chính sách của Đảng và    Nhà nước về …. 

     
  C Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
25 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
26 S Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
27+28 S-C Nghỉ      
29 S NC      
  C Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 4 PTK: Lê Anh Xuân  
30 S Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 PTK: Lê Anh Xuân  
31 S Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn