Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.1

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Chủ nghĩa Mác - Lê nin (tiếp)

     
1 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
2 S Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
3 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
   

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng       Hồ Chí Minh

     
4 S Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
5 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C NC      
6+7 S-C Nghỉ      
8 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
9 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
10 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
11 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
   

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
  C Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
12 S Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C NC      
13+14 S-C Nghỉ      
15 S NC      
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
16 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
17 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
18 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
19 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C NC      
20+21 S-C Nghỉ      
22 S Thi hết môn: CN Mác-Lênin 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
23 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
   

Đường lối, chính sách của Đảng và     Nhà nước về ….

     
  C Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
24 S Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
25 S Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
26 S Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C NC      
27+28 S-C Nghỉ      
29 S NC      
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
30 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
   

Đường lối, chính sách của Đảng và     Nhà nước về ….

     
  C Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
31 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn