Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.7 Đại học Vinh

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
    Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      
4 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C NC      
5 S Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
6 S Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
7 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
8 S Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
9-10 S-C Nghỉ      
11 S Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
    Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa      
12 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh Chuyển sang tháng 8 học
  C NC      
13 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh

nt

  C NC      
14 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh

nt

  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh

nt

15 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng

nt

  C NC      
16 S Thi hết môn: CN Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi

 

  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi

 

17 S Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng

Chuyển sang tháng 8 học

  C NC      
18 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng

nt

  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng

nt

19-20 S-C Nghỉ      
21 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An

nt

  C NC      
22 S Luật Hiến pháp 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An

nt

  C NC      
23-24 S-C Nghỉ      
25 S Luật Hành Chính 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An

nt

  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An

nt

26 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 PTK: Lê Anh Xuân

nt

  C NC      
27 S Luật Dân sự 4 PTK: Lê Anh Xuân

nt

  C NC      
28 S Luật Hôn nhân & Gia đình 4 PTK: Lê Anh Xuân

nt

  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân

nt

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn