Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.4 Tương Dương

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Chức vụ- Đơn vị công tác

Giảng viên hướng dẫn

1 Nguyễn Thế  Anh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
2 Trương Việt Anh Chuyên viên PGD-ĐT UBND huyện Tương Dương TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
4 Nguyễn Văn Bằng Giám đốc TT văn hóa huyên Tương Dương TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
3 Pay Văn Bảy Công chức địa chính UBND xã Yên Tĩnh TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
5 Lương Thị  Biển Phó chủ tịch HĐND xã Yên Tĩnh TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
6 Vi Xuân Chiến Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
7 Lương Thị  Dậu PCT UBND  UBND xã Yên Hòa PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
8 Lô Va  Di CB chính sách UBND Xã Nga My PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
9 Nguyễn Bá  Diệu Phó Hiệu trưởng Trường TH Yên Hòa 2 PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
11 Lô Ngọc  Đôi Công chức TC-KT UBND Xã Nga My PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
10 Trần Quốc  Dương Hiệu Trưởng Trường PTDTBT THCS Mai Sơn PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
12 Lô Thị Hoài  Giang Phó CNUBKT Đảng Ủy xã Tam Hợp PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
13 Kha Thị  Giáo vụ TTBD Chính trị PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
14 Lê Thị  Phó Hiệu trưởng Trường MN Yên Hòa PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
15 Lương Thị  Phó BT  Đảng ủy xã Lưu Kiền PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
16 Nguyễn Thị Thuý  Phó Hiệu trưởng Trường MN Tam Đình HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
17 Lữ Duy  Hải Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lưu Kiền HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
19 Nguyễn Thị  Hằng Hiệu Trưởng Trường MN Tam Đình HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
18 Nguyễn Trọng Hảo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Đình HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
20 Nguyễn Thị  Hiền Phó Hiệu trưởng Trường TH Tam Thái HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
21 Lang Văn Hiển Phó chủ tịch HĐND xã Tam Thái PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
22 Đinh Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Trường TH Lượng Minh PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
23 Phạm Thị  Hoa Phó Hiệu trưởng Trường TH Tam Đình PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
24 Trần Thị  Hoa Phó Hiệu trưởng Trường TH Yên Hòa I PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
25 Nguyễn Hữu  Hòa Phó Hiệu trưởng Trường TH Mai Sơn PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
26 Lô Văn  Hoan Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nga My PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
27 Hà Văn  Huấn Phó Hiệu trưởng Trường TH Hữu Khuông PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
28 Lê Tuyên  Huấn Hiệu Trưởng Trường TH Xá Lượng 2 PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (SĐT: 0984963448)
29 Lương Thị  Huệ Kế toán UBND xã Tam Đình PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
30 Lô Văn  Huy   UBND xã Tam Thái PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
31 Lương Thị  Kim V.phòng thống kê UBND xã Nga My PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
32 Trần Thị Lam Phó Hiệu trưởng Trường MN Yên Thắng PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
33 Nguyễn Thị  Lan Hiệu Trưởng Trường TH Tam Quang 3  PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
34 Lô Vi  Lay Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Hợp PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
35 Bùi Thị Bé  Hiệu Trưởng Trường MN Lượng Minh PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
37 Lộc Văn  Lợi Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Hợp PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
36 Vi Văn  Long Công chức Địa chính UBN xã Yên Tĩnh Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
39 Kha Thị  Mằn Công chức VP-TK UBND xã Thạch Giám Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
40 Vi Thị  Mận Phó chủ tịch HĐND xã Hữu Khuông Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
38 Nguyễn Hùng  Mạnh Phó Hiệu trưởng Trường TH Xiêng My Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
41 Vi Thị  Minh Phó Hiệu trưởng Trường MN Thạc Giám Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
42 Nguyễn Hà My Chuyên viên PTC-KH UBND huyện Tương Dương Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
43 Nguyễn Thị Nhàn Phó Hiệu trưởng Trường TH Xá Lượng 1 Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
44 Vi Thị  Nhiên Cán bộ chính sách UBND xã Hữu Khuông Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
45 Lô Thị  Phượng PBT ĐU Đảng ủy xã Yên Hòa Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
46 Nguyễn Thị  Quy Phó Hiệu trưởng Trường TH Tam Quang 1 Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
48 Thái Thị Quý Phó Hiệu trưởng Trường TH Tam Đình Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
47 Trần Đức Quỳ Phó Hiệu trưởng Trường TH Nhôn Mai Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
49 Lô Thị  Sai Chuủ tịch Hội LHPN xã Lưu Kiền Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
50 Nguyễn Hoàng Sơn Phó chủ tịch UBND xã Tam Quang Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
51 Lương Thanh Sử Công chức Văn phòng UBND xã Hữu Khuông Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
55 Nguyễn Sinh  Thái Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
56 Nguyễn Trần  Thành Hiệu Trưởng Trường TH Tam Đình Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
57 Đào Huy  Thiện Phó Hiệu trưởng Trường TH Yên Thắng 2 Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
59 Kha Văn  Thứ Bí thư Đoàn TN xã  Nga My PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
58 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên PTC UBND huyện Tương Dương PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
52 Lương Văn Tin Chủ tịch Hội nông dân xã Tam Thái PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
60 Hoàng Quỳnh Trang C.viên PLĐ-TB-XH UBND huyện Tương Dương PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
61 Lô Văn  Trọng TB Chỉ huy QS UBND Xã Nga My Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
53 Lô Khăm Công chức VH-XH UBND xã Hữu Khuông Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
54 Trần Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng Trường TH Tam Thái Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
62 Trịnh Thị Thúy  Vân Chuyên viên PGD Chuyên viên PGD Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn