Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về …(tiếp) & Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp), Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam & Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp), Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam & Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa & Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam & Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp) & Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch tháng 10/2019: Hệ thống chương trình, hướng dẫn ôn thi, thi và viết khoá luận tốt nghiệp
Lịch học tháng 10/2019. Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn