Liên kết
 
 
 
 
Đăng nhập
 
Tài khoản :
Mật khẩu :
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 11, 12 năm 2014
Lịch học tháng 12/2014.Môn Đường lối, chính sách ,,, (tiếp), Môn Kỹ năng LĐ,QL và môn Nghiệp vụ công tác đảng.
Lịch học tháng 12/2014. Môn Lịch sử Đảng (tiếp), Môn Nghiệp vụ công tác Đảng và môn: Kỹ năng LĐ, QL
Lịch học tháng 12/2014. Môn Chủ nghĩa Mác - Lênin và môn TT Hồ Chí Minh
Lịch học tháng 12/2014. Thi hết môn
Lịch học tháng 12/2014. Thi hết các môn
Lịch học tháng 12/2014. Môn Nghiệp vụ công tác Đảng và môn Nghiệp vụ công tác Đoàn thể
Lịch học tháng 12/2014. Môn Nghiệp vụ công tác đảng, Nghiệp vụ công tác đoàn thể
Lịch học tháng 12/2014. Môn Chủ nghĩa Mác - Lê nin
Lịch học tháng 12/2014
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thư viện trường
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn