Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo Tuyên ngôn của Đảng cộng sản vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam

Tác giả : Th.s Dương Thanh Bình - Gv Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

     Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời, mở ra một thế giới quan mới, thế giới quan khoa học và cách mạng. Tuyên ngôn chỉ ra tính tất yếu phải diệt vong của chủ nghĩa tư bản, tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa: "Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và sự thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau" (1)
      Nhận thức đúng quan điểm trên, với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, trước hết, là lý tưởng chính trị hướng tới giải phóng xã hội khỏi tình trạng bế tắc do chủ nghĩa tư bản gây ra. Trực tiếp tham gia phong trào công nhân ở các nước tư bản  và tiếp thu những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - lên nin, Hồ Chí Minh hiểu rõ, chế độ tư bản đã hết vai trò lịch sử và trở thành lực cản trên con đường tiến hoá của loài người. Hơn thế nữa, chủ nghĩa thực dân với bộ mặt thuộc địa của nó, Hồ Chí Minh hiểu rõ những mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa tư bản và sự bất lực của nó trong việc giải quyết những mâu thuẫn đó. Chủ nghĩa xã hội ra đời từ nhu cầu của lịch sử gạt bỏ lực cản và những mâu thuẫn đó để loài người tiến lên. Đó là tất yếu mà lịch sử sẽ trải qua. Hồ Chí Minh viết: " Hiện nay chế độ tư bản có những mâu thuẫn to, nó không tự giải quyết được ... Chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa ( cộng sản chủ nghĩa ) mới giải quyết được những mâu thuẫn ấy".(2) 
     Khi nói đến sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản khẳng định rằng giai cấp vô sản không thể tự giải phóng mình nếu không đồng thời giải phóng toàn bộ xã hội. Với ý nghĩa ấy, Hồ Chí Minh đã phát triển sáng tạo tư tưởng đó trên cơ sở khái quát bổ sung  thực tiễn cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa, phụ thuộc nhằm giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa đế quốc, vừa nhằm giải phóng giai cấp công và những người lao động khác khỏi ách áp bức của địa chủ, tư sản. Ngay từ năm 1923, Người đã diễn đạt hết sức chặt chẽ: "chỉ có giải phóng được giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản". (3)
     Tuyên ngôn Đảng Cộng sản chỉ ra đường lối chiến lược của giai cấp vô sản phải trải qua hai giai đoạn: 
     Giai đoạn 1: Xây dựng giai cấp vô sản thành giai cấp thống trị, giành lấy dân chủ, giành lấy chính quyền. Con đường giành chính quyền bằng bạo lực.
     Giai đoạn 2: Giai cấp vô sản dùng quyền lực chính trị của mình để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
     Trên cơ sở nắm vững hai giai đoạn cách mạng do tuyên ngôn chỉ ra, nghiên cứu các cuộc cách mạng điển hình, khảo sát khoa học thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xác định rõ con đường cách mạng Việt Nam đó chính là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc để đi tới giải phóng xã hội, giải phóng con người. Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng trung tâm, là nội dung cốt lõi và sợi chỉ đỏ quán xuyến toàn bộ hệ thống tư tưởng và lý luận của Người. Tư tưởng ấy cũng có giá trị chỉ đạo đối với toàn bộ tiến trình cách mạng nước ta.
     Đó là nền tảng tư tưởng và lý luận của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và sự chuyển biến nó lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là tư tưởng cơ bản chỉ đạo toàn bộ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay theo mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
     Đó là sự vận dụng sáng tạo nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Là một đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh vào lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung, lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng.
     Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh đến những đặc điểm riêng của nước ta khi tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong số những đặc điểm đó, Người nhiều lần nhấn mạnh: Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, lựa chọn con đường phát triển rút ngắn - quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa. Người viết: "đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa"(4). Từ đặc điểm nổi bật đó, Người cho rằng: "chủ nghĩa xã hội không thể làm mau được mà phải làm dần dần"(5); Có nghĩa là kể khi vận dụng những nguyên lý của Tuyên ngôn Đảng cộng sản, đòi hỏi chúng ta cần có sự vận dụng sáng tạo.
      Trong tác phẩm "những nguyên lý của chủ nghĩa Cộng sản", tác phẩm tiền đề cho sự ra đời của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, trả lời câu hỏi thứ 17: "Liệu có thể thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức được không?", Ăng ghen viết: "Không, không thể được, cũng như không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đên mức cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công hữu. Cho nên, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đang có tất cả những triệu chứng là sắp nổ ra, sẽ chỉ có thể cải tạo xã hội ấy hiện nay một cách dần dần, và chỉ khi nào đã tạo nên được một khối lượng tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo đó thì khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư hữu"(6). Trong lời tựa cho bản tái bản đầu tiên của tuyên ngôn Đảng Cộng sản viết cho bản tiếng Đức năm 1872, Mác và Ăng ghen viết: "Mặc dầu hoàn cảnh đã thay đổi nhiều trong hai mươi lăm năm qua, nhưng cho đến nay, xét về đại thể, những nguyên lý tổng quát trình bày trong "Tuyên ngôn”, nay vẫn còn hoàn toàn đúng.Ở đôi chỗ, có một vài chi tiết cần phải được xem lại. Chính ngay "Tuyên ngôn” cũng đã giải thích rõ ràng rằng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, việc áp dụng những nguyên lý đí cũng phải tuỳ theo hoàn cảnh lịch sử đương thời, và do đấy, không nên quá câu nệ về những biện pháp cách mạng đã nêu  ra ở cuối chương II". (7). Rõ ràng đây là những điều lưu ý rất đặc biệt của Mác Ăngghen . Với tư cách là người "học trò nhỏ của các vị ấy" Hồ Chí Minh đã thực sự xuất sắc trong việc vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. 
     Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, nhìn lại các giai đoạn cách mạng đã qua, từ những thành tựu đã đạt được và những sai lầm đã vấp phải, chúng ta càng thầm thía những lời dặn dò đó của những lãnh tụ của giai cấp vô sản.
     Kỷ niệm 160 năm ngày Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn và tin tưởng vững chắc vào giá trị và những nguyên lý cơ bản của tuyên ngôn. Những nguyên lý đó luôn được Hồ Chí Minh và Đảng ta quán triệt và vận dụng sáng tạo, góp phần đưa đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần tiếp tục học tập tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh khi vận dụng và phát triển Tuyên ngôn Đảng Cộng sản để giải quyết những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra.

     Chú thích:
     1. Mác - Ăngghen tuyển tập, tập 1, NXB Sự thật, Hà nội, 1980, tr557.
     2. Hồ Chí Minh: Về Chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1998, tr24.
     3. Hồ Chí Minh: Về Chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1998, tr24.
     4. Hồ Chí Minh: Về Chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1998, tr34.
     5. Hồ Chí Minh: Về Chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1998,tr34.
     6. Mác - Ăng ghen tuyển tập, tập 1, NXB Sự thật, Hà nội, 1980, tr455.
     7. Mác - Ăng ghen tuyển tập, tập 1, NXB Sự thật, Hà nội, 1980, tr504.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn