Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

LẬP KẾ HOẠCH, MỘT BIỂU HIỆN CỦA DÂN CHỦ CƠ QUAN

Tác giả : Ths. Trần Viết Linh Phó Hiệu trưởng
File đính kèm: Không có

        Khi bàn về vấn đề dân chủ có rất nhiều luận điểm để đưa ra những khái niệm khác nhau; nhưng với những người dựa trên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin thì: Dân chủ là sản phẩm tiến hóa của lịch sử, là một nhu cầu khách quan của nhân dân lao động, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân; dân chủ với tư cách là một phạm trù lịch sử, phạm trù chính trị gắn với một kiểu nhà nước và một giai cấp cầm quyền, không có dân chủ “phi giai cấp, dân chủ chung chung”; dân chủ còn được hiểu với tư cách là một hệ giá trị phản ánh trình độ phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội trong quá trình phát triển của xã hội.

        Khi nói về nhà nước và nền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lý luận đều ở nơi dân.

        Với nhận thức trên thì bản chất của nền dân chủ XHCN phải được thể hiện trên tất cả các mặt: về chính trị chế độ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản - đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; về kinh tế dân chủ XHCN có cơ sở nền kinh tế phát triển cao và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; về văn hóa - xã hội nền dân chủ XHCN lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, đồng thời kế thừa, phát huy những tinh hoa văn hóa, tư tưởng của nhân loại…

        Trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, hiện nay nền dân chủ ngày càng được thiết lập một cách vững chắc và có nhiều tiến bộ vượt bậc; tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế trong đó nổi lên là quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn bị vi phạm, còn mang tính hình thức, mà một trong những lĩnh vực đó là việc lập, tổ chức thực hiện kế hoạch…

        Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Lập kế hoạch là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý bởi vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai; Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì kế hoạch là một trong những công cụ điều tiết chủ yếu của Nhà nước; Còn trong phạm vi một cơ quan hay một tổ chức thì lập kế hoạch là khâu đầu tiên, là chức năng quan trọng của quá trình quản lý.

        Có kế hoạch đồng nghĩa với việc công khai, cho biết phương hướng hoạt động trong tương lai; Điều này một mặt làm giảm sự tác động của những thay đổi từ môi trường, mặt khác tránh được sự lãng phí và dư thừa nguồn lực; Khi tất cả nhân viên trong cùng một cơ quan biết được cơ quan mình sẽ làm gì và họ sẽ cần phải đóng góp gì để đạt được mục tiêu đó, thì chắc chắn họ sẽ cùng nhau phối hợp, hợp tác và làm việc một cách có tổ chức. Nếu thiếu kế hoạch thì việc triển khai của cơ quan sẽ luẩn quẩn, mọi người không biết khi nào và ở đâu cần phải làm gì dẫn đến công việc sẽ chồng chéo, kém hiệu quả.

        Lập kế hoạch sẽ thiết lập được những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao. Một khi đơn vị không xác định được mình phải đạt tới cái gì và đạt tới bằng cách nào, thì đương nhiên sẽ không thể xác định đựợc đã thực hiện được mục tiêu hay chưa, và cũng không thể có được những biện pháp để điều chỉnh kịp thời khi có những lệch lạc xảy ra. Do vậy, có thể nói nếu không có kế hoạch thì cũng không có cả kiểm tra; mà đã không có kiểm tra thì hành vi mất dân chủ có điều kiện nảy sinh, phát triển…

        Với mỗi cá nhân chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không biết tự lập kế hoạch cho bản thân mình thì chúng ta không thể xác định được rõ mục tiêu của chúng ta cần phải đạt tới là gì? Với năng lực của mình thì chúng ta cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đó? Không có kế hoạch chúng ta sẽ không có những thời gian biểu cho các hoạt động của mình, không có được sự nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu và dễ dàng hành động một cách thụ động trước sự thay đổi của môi trường xung quanh; Vì vậy mà việc đạt được mục tiêu của mỗi cá nhân sẽ không cao, thậm chí còn không thể đạt được mục tiêu mà mình mong muốn; Cho nên có kế hoạch của bản thân cũng chính là dân chủ với chính mình và nếu là thủ trưởng cơ quan còn là sự dân chủ với nhân viên thuộc quyền.

        Tóm lại, chức năng lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, là xuất phát điểm của mọi quá trình quản lý. Bất kể là cấp quản lý nào, việc lập ra được những kế hoạch có hiệu quả sẽ là chiếc chìa khóa cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của cơ quan và cũng chính là phát huy được dân chủ trong cơ quan; Cũng chính vì thế mà Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, điều xuyên suốt mà công chức, viên chức phải được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát là kế hoạch cơ quan, đơn vị.

        Để thực hiện được việc lập, tổ chức thực hiện kế hoạch có nhiều giải pháp nhưng trước hết là giải pháp về đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên và cả các nhân viên mà trước hết là những người lãnh đạo, quản lý. Đây là yêu cầu đầu tiên và có tính quyết định đến vấn đề dân chủ trong mỗi cơ quan, đơn vị./.

                                                                                                          Vinh, ngày 14/11/2014

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn