Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

CỦNG CỐ, TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ CƠ SỞ

Tác giả : Lê Văn Minh Gv. Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

1. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã một lần nữa khẳng định sự cần thiết, tính tất yếu khách quan của nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh của đất nước trong giai đoạn mới. Theo đó, trong những năm tới chúng ta cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nhằm mục đích đó, từ bài học kinh nghiệm của các thời kỳ trước, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục tính chất, đặc điểm của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, như: chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, vùng trời, “diễn biến hoà bình”, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia... Cũng nhằm mục đích đó, trong giai đoạn mới chúng ta cần tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; ra sức xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo. 2. Năm 1428, trong Bình Ngô đại cáo, danh nhân Nguyễn Trãi đã hào sảng khẳng định “Như nước Đại Việt ta từ trước. Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có”. Điều đó cũng có nghĩa, lịch sử có lúc thăng, lúc trầm nhưng quan trọng nhất là văn hóa, là con người. Còn con người, còn văn hóa thì kẻ thù dù hung bạo đến đâu sớm muộn sẽ bị đánh đuổi, sẽ bị đập tan. Mà con người từ sinh ra, lớn lên... đều gắn bó với một địa bàn, ngày nay chúng ta gọi chung là cơ sở. Cũng chính với điều đó, kể từ khi thoát khỏi ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, đất nước Việt Nam đã không ít lần rơi vào tay kẻ thù nhưng nhờ “mất nước mà không mất làng” nên từ làng chúng ta lại đứng lên đánh đuổi kẻ thù, giành lại được đất nước. Phải chăng bài học này trong thời đại ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị? 3. Củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh trước hết phải củng cố, tăng cường ở địa bàn cơ sở, đó là điều không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, cơ sở là nơi “trăm dâu đổ đầu tằm”. Phải chăng từ kinh nghiệm của thực tế vừa qua, muốn củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh ở cơ sở, chúng ta cần tập trung làm tốt những nội dung cơ bản: Thứ nhất, thường xuyên xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở địa bàn cơ sở Đây là bài học lớn, xuyên suốt của lịch sử 4.000 năm “dựng nước đi đôi với giữ nước” và cũng là bài học cơ bản của các cuộc chiến tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Khối đại đoàn kết toàn dân sẽ là bảo đảm chắc chắn nhất để chúng ta làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù ở ngay từ địa bàn cơ sở Thứ hai, tích cực đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho toàn dân Quốc phòng an ninh là lĩnh vực hoạt động rất gay go, quyết liệt, phức tạp, gắn liền với mất mát, hy sinh nên nếu không có kiến thức cần thiết, không có bản lĩnh tư tưởng vững vàng, việc tổ chức thực hiện sẽ hết sức khó khăn. Vì lẽ này, cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho toàn dân Theo Nghị định số 116/2007/NĐ/CP, ngày 10/7/2007 của Chính phủ, công tác giáo dục quốc phòng an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục, đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể. Như vậy, mục tiêu của công tác giáo dục quốc phòng an ninh là góp phần đào tạo sự phát triển toàn diện, bảo đảm cho mỗi người dân có những hiểu biết cơ bản về quốc phòng an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của địa phương và về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân. Trong thực tế, với việc đạt được mục tiêu này, công tác giáo dục quốc phòng an ninh sẽ góp phần để nhân dân ngày càng tích cực, tự giác tham gia sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương, đất nước. Thứ ba, tích cực bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở địa bàn cơ sở Đội ngũ cán bộ là lực lượng quyết định thành công của mọi công việc. Tất nhiên, phẩm chất, năng lực về quốc phòng an ninh của đội ngũ này không thể tự nhiên mà có được. Một mặt, đó là kết quả của quá trình phấn đấu tự học hỏi, tự rèn luyện của mỗi người. Mặt khác, đó là kết quả của quá trình đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì lẽ đó, để không ngừng nâng cao sức mạnh quốc phòng an ninh ở địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương phải thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ của địa phương, nhất là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Công an có phẩm chất, năng lực tốt, đủ sức làm tham mưu và trực tiếp quản lý, điều hành nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở Thứ tư, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa bàn cơ sở Để thực hiện tốt nội dung này, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai việc thực hiện Bộ luật Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên cùng với các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, cần nắm chắc diễn biến tư tưởng, quản lý chặt tình hình mọi mặt của các lực lượng trong độ tuổi để có nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, diễn tập sát đúng theo phương châm “Vững mạnh – Rộng khắp – Chất lượng là chính” Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng làng xã và cụm, tuyến an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu Cơ sở vững mạnh toàn diện và làng xã, cụm, tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu là nội dung nền tảng của công tác quốc phòng quân sự địa phương. Để thực hiện tốt nội dung này, cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối quốc phòng-an ninh của Đảng, Nhà nước để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù và bồi dưỡng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, yêu CNXH cho quần chúng nhân dân. Ngoài ra, cần đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích và khơi dậy mọi năng lực phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời phải thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt các chính sách xã hội. Mặt khác, việc tăng cường mối quan hệ gắn bó Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang với nhân dân; việc kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng cùng các tệ nạn xã hội và xây dựng cụm tuyến an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu cao... cũng là những giải pháp quan trọng để củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh ở địa bàn cơ sở. Thứ sáu, thường xuyên thực hiện tốt chế độ, chính sách quốc phòng và chính sách hậu phương quân đội Để làm tốt nội dung này, chúng ta cần tổ chức học tập, quán triệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời xác định rõ phạm vi, chức năng của cơ quan, đoàn thể và của từng cá nhân trong thực hiện chính sách chế độ ở địa bàn. Mặt khác, cần chăm lo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách và thường xuyên duy trì chế độ thanh, kiểm tra theo quy định. Thứ bảy, ra sức phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm dân chủ, công bằng về nghĩa vụ và quyền lợi Để nâng cao chất lượng củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh ở địa phương, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là một giải pháp giữ vai trò quyết định. “Thực túc thì binh cường’ nên hiện nay ở cơ sở cần đẩy mạnh phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiến tới đa dạng hoá các loại hình dịch vụ để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Mặt khác, cần có các cơ chế thích hợp để hỗ trợ, khuyến khích nhân dân vay vốn phát triển nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội ở địa bàn. Ngoài ra, cần sớm hoàn thành việc quy hoạch cơ bản và hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới, đồng thời tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa xã hội theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà nước và nhân dân cùng lo”. Ngoài ra, để tạo ra nguồn lực mới cho công tác quốc phòng an ninh ở địa phương, mỗi cơ sở cần ra sức phát huy nội lực, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để từng bước đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề, nâng cao sức cạnh tranh ở trong và ngoài tỉnh. “Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực” nên để nâng cao chất lượng công tác quốc phòng an ninh ở địa bàn cơ sở, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, mỗi địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc phát động, duy trì và mở rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong thực tế, sự phát triển của văn hóa là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm sự tăng trưởng nhanh, ổn định bền vững và mặt khác bảo đảm chất lượng của hoạt động củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh ở địa phương. Thứ tám, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi gây rối, làm mất trật tự an ninh ở cơ sở Trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động thù địch, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống gây rối, bạo loạn đang là vấn đề có tính thời sự. Vì thế, đây cũng là một nội dung đặc biệt quan trọng, có quan hệ trực tiếp đối với chất lượng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương hiện nay. Để làm tốt nội dung đó, cần tích cực, chủ động phòng, chống các hoạt động móc nối, cài cắm; Phát hiện và dập tắt kịp thời các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu ở địa bàn. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, kết hợp với tích cực đấu tranh ngăn ngừa các tai, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, cần giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, tổ chức tốt các tổ hoà giải ở từng địa bàn gắn với tổ chức tốt việc canh gác, tuần tra, huấn luyện, diễn tập... sát hợp với tình hình địa phương. Tóm lại, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh là vấn đề chiến lược và cũng là vấn đề thời sự, cấp bách của đất nước hiện nay. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đặc biệt, với việc thường xuyên chăm lo củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh ở địa bàn cơ sở, chắc chắn chúng ta sẽ từng bước làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù trong, giặc ngoài để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, để đưa đất nước ngày càng tiến nhanh theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH”./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn