Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Tác giả : Phạm Trung - TK Quản lý nhà nước
File đính kèm: Không có

Văn bản là sản phẩm của hoạt động quản lý, một mặt nó phản ảnh năng lực của chủ thể ban hành văn bản, mặt khác nó còn đảm bảo tính thống nhất về thể thức cũng như nội dung khi ban hành văn bản giúp cho đối tượng nhận văn bản hiểu đúng và thực hiện nghiêm chỉnh những yêu cầu mà chủ thể quản lý nhà nước đặt ra. Để đảm bảo tính thống nhất trong ban hành văn bàn QLNN, lần đầu tiên nhà nước ta ban hành môt hệ thống văn bản quy định về văn bản như Luật BHVBQPPL: 1996; 2002; 2004; 2008; Thông tư hướng dẫn về thể thức văn bản QPPL và văn bản hành chính (Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng chính phủ), Thông tư hướng dẫn về thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính (Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011, có hiệu lực từ ngày 05/3/2011 của Bộ Nội vụ). Trong QLNN, các cơ quan QLNN thường ban hành 02 loại văn bản, văn bản QPPL và VBHC. Đối với chính quyền địa phương thì VBQPPL ban hành rất hạn chế (chỉ có 03 loại: NQ của HĐND và QĐ, CT của UBND) mà chủ yếu là ban hành văn bản hành chính, VBHC có 32 loại (Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư). Những điểm mới của Thông tư 01 (văn bản đã viện dẫn trên) - Nếu như Thông tư liên tịch 55 hướng dẫn phần thể thức và kỹ thuật trình bày thành 2 phần riêng biệt thì Thông tư 01 đã ghép chung hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày theo từng thành phần cấu tạo nên văn bản. Nhờ đó, tạo nên sự rõ ràng và thống nhất trong cách thức hướng dẫn và thuận tiện trong việc nghiên cứu, thực hiện. - Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản: Thông tư 01 quy định cụ thể các cơ quan, tổ chức không ghi cơ quan chủ quản. Đó là các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc chính phủ; văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, HĐND, UBND các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91. - Địa danh ghi trên văn bản: Ngoài những đơn vị hành chính được đặt theo tên người và những đơn vị hành chính bằng chữ số thì những đơn vị hành chính được đặt theo sự kiện lịch sử cũng phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị hành chính đó. Đối với cấp tỉnh, việc ghi địa danh là ghi tên của tỉnh, ví dụ: UBND tỉnh Nghệ an có trụ sở đặt tại thành phố Vinh, thì văn bản của UBND tỉnh Nghệ An ghi là: Nghệ an…. - Về nội dung văn bản hành chính: Thông tư 01 đưa ra những quy định cụ thể hơn mà Thông tư liên tịch 55 không quy định, đó là quy định rõ ràng được viết tắt những từ, cụm từ thông dụng, được viết hoa trong các chữ cái của văn bản phụ lục 01). - Về chức vụ người ký văn bản: Thông tư 01 quy định các chức vụ không được ghi vào phần chức vụ người ký là những chức vụ mà Nhà nước không quy định như: cấp phó thường trực, cấp phó phụ trách. Đồng thời quy định cụ thể những trường hợp được phép ghi thêm học hàm, học vị vào trước họ và tên người ký văn bản. - Về lề của văn bản: Thông tư 01 không quy định lề cả mặt trước và mặt sau cho văn bản mà quy định lề chung cho một mặt của văn bản. - Về Quốc hiệu: Thông tư 01 quy định thêm những điểm mới mang tính rõ ràng và cụ thể hơn so với Thông tư 55 trước đây: + Thứ nhất: Cở chữ dòng thứ nhất luôn nhỏ hơn dòng thứ hai một cỡ chữ; dòng thứ hai. + Thứ hai: Các dấu gạch nối giữa các chữ trong dòng này phải cách chữ một dấu cách. - Tên cơ quan chủ quản: Cỡ chữ của tên cơ quan chủ quản và cỡ chữ của Quốc hiệu phải có sự thống nhất trên cùng một dòng. Tên cơ quan chủ quản và tên của cơ quan ban hành văn bản nếu quá dài thì có thể trình bày thành nhiều dòng. Tên cơ quan ban hành văn bản bắt buộc phải được đặt giữa so với tên cơ quan chủ quản. - Về số, ký hiệu của văn bản: Quy định phải được đánh giữa tên cơ quan ban hành văn bản. - Về ngày, tháng, năm ban hành văn bản: Quy định ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải cùng dòng với số ký hiệu của văn bản. - Về nơi nhận: Thông tư 01 quy định thêm một số điểm hết sức cụ thể như: Dấu gạch ngang ở mỗi đầu dòng sau dòng "Kính gửi" phải đặt thẳng hàng ngay dưới dấu hai chấm; Dòng chữ "Nơi nhận" phải nằm ngang hàng với dòng quyền hạn người ký và phải nằm sát lề trái.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn