Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Tác giả : Th.s Võ Thị Thúy Hà - GV Khoa Quản lý nhà nước
File đính kèm: Không có

Tình trạng tham những ở nước ta hiện nay đã và đang gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng, làm xói mòn bản chất của nhà nước, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đấu tranh chống tham nhũng, do đó là một bộ phận cấu thành quan trọng của toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý của nhà nước.
 Trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của cách mạng nước nhà. Nghị quyết trung ương 7 lần 2 khoá IX đã chỉ rõ “đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng …Bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực chính đáng, hợp pháp của các giai cấp các tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội, thực hiện dân chủ gắn liền với kỷ cương, chống quan liêu tham nhũng lãng phí”. Do đó trong đấu tranh chống tham nhũng nói riêng và các hành vi vi phạm pháp luật nói chung thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nơi tập hợp huy động lực lượng quần chúng rộng khắp, mọi nơi, mọi lúc tham gia tích cực vào cuốc đấu tranh này. Thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhân dân sẽ phát hiện, phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể nhân dân trong đấu tranh chống tham những được thể hiện như sau:
 - Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền kết luận, xử lý các vụ việc tham những; giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngữa hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng.
 -  Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử lý các vụ việc tham nhũng, nếu thấy việc xử lý chưa theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phải xem xét trả lời.
 - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân được nhận thông báo về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham những của các cơ quan, chính quyền cùng cấp.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm động viên toàn thể nhân dân tham gia tích cực vào công cuộc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công đoàn cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn thành tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, phát hiện, kiến nghị các cơ quan tổ chức có thẩm quyền xử lý và giám sát việc xử lý người có hành vi tham nhũng tại cơ quan địa phương mình.
Do vậy, Tại hội nghị Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá V (tháng 8/2000) đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trong phòng ngừa đấu trang chống tham nhũng của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân như sau:
- Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực trong công cuộc  đấu tranh phòng và chống tham nhũng; tạo dư luận quần chúng kiên quyết lên án mọi hành vi tham nhũng; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực  cung cấp thông tin và tham gia ý kiến với cơ quan có trách nhiệm trong chống tham nhũng.
- Phối hợp tổ chức thực hiện quy chế  dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo định kỳ, tổng hợp ý kiến cử tri về chống tham nhũng để phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và Hội  đồng nhân dân các cấp.
- Bảo vệ quần chúng nhân dân dũng cảm tố cáo, phát hiện những hành vi tham những. Kiên quyết phê phán các hành vi bao che, hiện tượng phe cánh ô dù, lợi dụng quyền thế để trù dập những người trung thực dám phát hiện đấu tranh chống tham nhũng.
- Xây dựng chuyên mục trên báo, đài nhằm phục vụ đấu tranh chống tham nhũng.
- Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuốc sống mới ở khu dân cư, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng.
Như vậy, các nhiệm vụ trên đã bao quát được các nhiệm vụ chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay, khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, từ đó tạo lập ra cơ chế giám sát, kiểm tra xã hội đối với các hoạt động của bộ máy nhà nước, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi tiêu cực và tham nhũng.
Trong những năm vừa qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật nói chung, pháp luật chống tham nhũng nói riêng. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân đối với quá trình kểm tra, giám sát các hoạt động tại cơ sở góp phần quan trọng vào phòng ngừa, ngăn chặn phát hiện các hành vi tiêu cực và  tham nhũng. Đây là kết quả của quá trình dân chủ hoá trong tiến trình đổi mới ở nước ta. Để phát huy những kết quả đạt được và tăng cường vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể nhân dân trong đấu trang chống tham nhũng chúng ta cần thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau đây.
- Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức pháp luật trong quần cúng nhân dân về đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong xã hội.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, hoàn thiện cơ chế giám sát của mặt trận đối với bộ máy nhà nước và cán bộ, công chức. Hoạt động giám sát của Mặt trận phải đổi mới về hình thức về phương thức tổ chức giám sát. Phải có những quy định rõ ràng, cụ thể bảo đảm cho kế quả giám sát phát huy được tác dụng đối với các hành vi tham nhũng.
- Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới thanh tra nhân dân ở cơ sở, kiện toàn về tổ chức và bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực tiễn trong hoạt động của thanh tra nhân dân.
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phải là người đi đầu trong thực hành dân chủ ở cơ sở.
Tóm lại, Mặt trận tổ quốc Việt Nam là cơ sở của chính quyền nhân dân với những nhiệm đã được xác định rất cụ thể đối với việc xây dựng, củng cố chính quyền và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức nhà nước.
 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn