Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÁNH GIÁ, QUY HOẠCH, LUÂN CHUYỂN VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Tác giả : Nguyễn Thị Khoa - Khoa Xây Dựng Đảng
File đính kèm: Không có

 Cán bộ là một trong những vấn đề có tầm quan trọng quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản. Bởi vì, cán bộ là những người xây dựng, giữ gìn, cụ thể hóa, bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối ,chính sách của Đảng. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong đó, xây dựng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tầm quan trọng đặc biệt. Trong công tác cán bộ có bốn khâu quan trọng, trong đó đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, đào tạo bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Đây là bốn khâu không thể thiếu, gắn bó mật thiết với nhau, khâu này là tiền đề cho khâu kia. Trong mối quan hệ đó:
 Đánh giá đúng cán bộ là tiền đề quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của các khâu khác.
 Đánh giá cán bộ là khâu quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ, đó là việc làm khó, rất nhạy cảm vì có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với  cán bộ cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến bộ không ngừng trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ.. Đánh giá cán bộ đúng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được sở trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ không đúng thì không những bố trí, sử dụng cán bộ không đúng mà quan trọng hơn là làm mai một dần động lực phát triển, có khi thui chột những tài năng, làm cho chân lý bị lu mờ, vàng thau lẫn lộn, xói mòn niềm tin của đảng viên, quần chúng đối với cơ quan lãnh đạo, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Lâu nay việc đánh giá cán bộ nhìn chung vẫn còn theo lối cũ, cảm tính, chung chung, không thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng người, vẫn còn tình trạng “yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Từ đó dẫn đến việc bố trí, sử dụng cán bộ còn nhiều sai sót...Vậy làm thế nào để đánh giá cán bộ đúng? Văn kiện Đại hội X của Đảng (trang 295) đã chỉ rõ: “Đánh giá cán bộ phải công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ công tác làm thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ. Đánh giá cán bộ lãnh đạo phải căn cứ vào hiệu quả công tác, khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, tạo ra sự tiến bộ và kết quả cụ thể trong ngành, lĩnh vực, địa phương đơn vị mình phụ trách”. Để đánh giá cán bộ đúng trước hết phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ ( tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể). Phải căn cứ vào hiệu quả công tác thực tế: Hiệu quả về kinh tế; hiệu quả về xây dựng Đảng, Chính quyền và đoàn thể; hiệu quả về đoàn kết nội bộ. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của cấp dưới, đồng sự của quần chúng. Phải căn cứ vào môi trường và điều kiện công tác, căn cứ vào trách nhiệm liên đới. Đánh giá cán bộ còn phải xem xét tổng thể các mối quan hệ xã hội và gia đình...Việc đánh giá cán bộ phải làm hàng năm, trước khi cán bộ kết thúc nhiệm kỳ, bổ nhiệm, đề bạt hoặc chuyển công tác hay hết thời hạn tập sự. Đánh giá cán bộ là trách nhiệm của tập thể ban thường vụ cấp ủy.
Quy hoạch cán bộ là nền tảng, cơ sở, căn cứ cho việc đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ
 Quy hoạch cán bộ là một trong những khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Làm quy hoạch cán bộ là tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức và đổi mới cán bộ một cách thường xuyên. Có quy hoạch cán bộ mới bảo đảm được tính kế thừa và liên tục trong đội ngũ cán bộ không để bị thiếu, bị hẫng hụt như lâu nay. Có quy hoạch cán bộ mới có thể xây dựng được kế hoạch cán bộ. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII của Đảng về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã khẳng định: “Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”. Quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ từ chủ trương, biện pháp tạo nguồn cán bộ đến việc dự kiến bố trí, sắp xếp tổng thể đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mục tiêu của quy hoạch là lựa chọn được những cán bộ thực sự có đức, có tài để đưa vào nguồn kế cận, dự bị; từng bước giao nhiệm vụ, thử thách, rèn luyện, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thông qua trường lớp và qua thực tiễn nhằm tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chât, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.
Quy hoạch cán bộ “mở” và “động”, tiến hành dân chủ và công khai, là trách nhiệm của tập thể ban thường vụ cấp ủy. Nếu quy hoạch cán bộ chỉ khép kín trong phạm vi bí thư cấp ủy hoặc người đứng đầu tổ chức và cơ quan tổ chức là chưa đúng nguyên tắc. Quy hoạch cán bộ không chỉ vận hành trong phạm vi một cơ quan, đơn vị hay một địa phương mà cần kết hợp quy hoạch ngành, quy hoạch của các địa phương, gắn quy hoạch của cấp trên với quy hoạch của cấp dưới; một chức danh được quy hoạch cho nhiều người, một người có thể quy hoạch cho nhiều chức danh. Từ đó, tạo cơ chế bình đẳng cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Do đó, công khai quy hoạch cán bộ là cần thiết, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phát hiện, giới thiệu và giám sát cán bộ, ngăn ngừa những sai phạm, tiêu cực trong công tác cán bộ. Trong quy hoạch, chú ý tuyển chọn những cán bộ xuất thân từ công nhân, con em nông dân, gia đình có công với cách mạng, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ và những học sinh, sinh viên học giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt.
Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu đột phá
 Luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo NQ 11 của Bộ Chính trị không phải là vấn đề mới mà là sự kế thừa, phát triển những quan điểm của Đảng và Bác Hồ về công tác cán bộ. Sở dĩ luân chuyển cán bộ là khâu đột phá bởi vì nếu làm tốt công tác luân chuyển cán bộ sẽ thúc đẩy việc đánh giá cán bộ, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tuy nhiên, luân chuyển cán bộ chỉ có thể trở thành khâu đột phá và phát huy tác dụng tốt khi nó được kết hợp chặt chẽ đồng bộ với các khâu khác của công tác cán bộ. Cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị cần được luân chuyển để đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý, phù hợp với sở trường cán bộ. Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng đi vào rèn luyện trong thực tiễn, sát cơ sở, bộc lộ tài năng, khắc phục tình trạng khép kín trong từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức, tạo nên sự đồng đều về chất lượng cán bộ từng cấp.
 Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã chứng tỏ đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thực tiễn cho thấy, luân chuyển cán bộ đã góp phần thúc đẩy công tác quy hoạch cán bộ, tạo sự chuyển động mới trong công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bước đầu khắc phục tình trạng trì trệ, khép kín, tạo bước trưởng thành của đội ngũ cán bộ được luân chuyển. Ở một số nơi triển khai tốt công tác luân chuyển cán bộ, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng bước đầu có sự khởi sắc. Tuy nhiên, nhiều nơi chưa thấy hết tác dụng của luân chuyển cán bộ; nhận thức và quyết tâm của cấp ủy, của người đứng đầu khác nhau dẫn đến việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện giữa các địa phương còn khác nhau. Nhiều nơi còn lúng túng chưa phân biệt được luân chuyển và điều động cán bộ.
 Để thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, mọi tổ chức đảng và đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; nhất là các cấp ủy đảng và cán bộ diện luân chuyển. Từ đó thống nhất tư tưởng và hành động. Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch giữa cấp trên và cấp dưới, Trung ương và địa phương; các vùng, các miền, các địa phương; cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; cán bộ lý luận, khoa học, tham mưu tổng hợp và cán bộ hoạt động thực tiễn. Căn cứ vào nhu cầu công tác và năng lực cán bộ, cấp ủy Đảng lập kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo và lãnh đạo cơ quan Nhà nước, đoàn thể tổ chức thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Những cán bộ luân chuyển theo quy hoạch được cấp ủy theo dõi đánh giá thường xuyên, giao nhiệm vụ kịp thời. Trong quá trình luân chuyển, cán bộ cần được chuẩn bị thật tốt về tư tưởng, nơi đi và đến, điều kiện làm việc. công tác chuẩn bị phải tiến hành thận trọng, công phu, tình nghĩa và trách nhiệm. Đồng thời coi trọng công tác kiểm tra thực hiện việc luân chuyển cán bộ, nghiên cứu việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ trước, sau khi luân chuyển; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ nhằm từng bước đưa luân chuyển cán bộ trở thành nền nếp thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước
Một số điểm cần lưu ý trong công tác luân chuyển cán bộ những năm tiếp theo:
- Phải căn cứ vào năng lực, sở trường của cán bộ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, quy hoạch cán bộ và ý định bố trí cán bộ sau luân chuyển để lựa chọn cán bộ, địa bàn luân chuyển cán bộ cho phù hợp.
- Phải chống tư tưởng cục bộ, khép kín, không muốn nhận người từ nơi khác đến; hoặc lợi dụng luân chuyển để đưa người trung thực, thẳng thắn, người có năng lực không hợp với mình đi nơi khác.
- Khắc phục nhận thức sai lệch, cho rằng cán bộ đã qua luân chuyển phải được bố trí ở cương vị công tác cao hơn.
- Luân chuyển cán bộ để điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp thiết, nhất là cơ sở.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài
 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch là khâu cơ bản có tính chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cho tương lai. Trên cơ sở lấy chất lượng và hiệu quả làm mục triêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, theo tiêu chuẩn chức danh đã được xác định. Cán bộ được luân chuyển phải trong quy hoạch và được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cơ bản trước khi luân chuyển.
Chú trọng việc thường xuyên bồi dưỡng cập nhật những kiến thức mới về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết hợp chặt chẽ học đi đôi với hành, học tập lý luận với nâng cao phẩm chất, đạo đức và rèn luyện trong thực tiễn công tác.
 Như vậy các khâu đánh giá,quy hoạch, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vì vậy phải được tiến hành đồng bộ. Trong đó đặc biệt coi trọng sự phối hợp thống nhất giữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của tập thể ban thường vụ và tham mưu tích cực của ban tổ chức cấp ủy. Đây là những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của công tác cán bộ nhằm thực hiên thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn