Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm

Tác giả : Lê Văn Minh - Gv khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh, không thể không nói đến tấm gương đạo đức của Người. Thực tế lịch sử đã chứng minh: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chi phối tâm tư, tình cảm và hành vi ứng xử của mỗi người và của cả cộng đồng.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống hoàn chỉnh với những chuẩn mực cơ bản bao gồm:
 * Trung với nước, hiếu với dân
* Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư
* Tình thương yêu con người.
* Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung.
Thực tế chứng minh, sự phân chia đó chỉ là tương đối bởi các chuẩn mực này có quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Trong hai năm vừa qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước ta. Điều chốt lại của cuộc vận động này là LÀM THEO, là cụ thể hóa tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành suy nghĩ, thành hiện thực sinh động trong cuộc sống hiện nay. Mặt khác, qua nghiên cứu chúng ta thấy, vấn đề thực hành tiết kiệm có một vai trò hết sức quan trọng trong chỉnh thể tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì thế, trong phạm vi một bài viết, xin được bàn đôi điều về “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm – Việc làm thiết thực nhằm làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, KIỆM là tiết kiệm vật tư, tiền bạc, của cải, thời gian, không xa xỉ, không hoang phí dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với một trong những nguyên tắc cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh là luôn luôn “nêu gương đạo đức, nói đi đôi với làm” nên nói đến “Kiệm” trong tư tưởng đạo đức của Người là nói đến vấn đề thực hành tiết kiệm với những nội dung cơ bản sau đây:
Một là sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cao nhất những vật tư, tiền bạc, của cải được Đảng, Nhà nước cấp phát, trang bị.
Là một chiến sỹ cộng sản luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc sự cần thiết của vật tư, tiền bạc hay của cải đối với sự thành công của cách mạng. Đối với Người, tất cả những thứ đó đều do công sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà có; được sử dụng để đấu tranh cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng khi được giao sử dụng thì phải luôn chú ý bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện có thể. Điều đó cũng có nghĩa, mọi biểu hiện tham ô, xa hoa lãng phí dù là nhỏ nhất đều là trái với tư tưởng đạo đức của Người. Chính từ đây, ngay từ tháng 9/1945, Người đã nhắc nhở đội ngũ cán bộ các cấp “thận trọng hết sức trong chỗ chi dùng công quỹ, không được tuỳ ý tiêu tiền vào những việc xa phí…” (HCM toàn tập, tập 4, trang 22. Nxb CTQG, H, năm 1995). Tất nhiên, thực hành tiết kiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn khác hẳn với hà tiện, với keo kiệt bởi với Người, khi cách mạng đòi hỏi, dù tốn kém mấy cũng không nề hà nhưng khi không cần thiết thì dù một ly cũng kiên quyết dừng lại.
Hai là tận dụng mọi thời gian có thể để học tập, công tác phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian cũng chính là lực lượng. Người thường căn dặn: “Thì giờ là vàng, ngọc” nên đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải sử dụng có hiệu quả nhất thời gian làm việc để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Như vậy, những biểu hiện đi sớm, về muộn, làm việc lơ là, chểnh mảng “được chăng hay chớ”, “sáng cắp ô đi, trưa cắp ô về”… hoặc sử dụng thời gian làm việc để bù khú hay lo tính chuyện riêng tư đều là trái với tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.
Ba là thực hành tiết kiệm phải đặt trong quan hệ gắn bó với cần, với liêm, với chính.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính có quan hệ rất chặt chẽ với nhau: Cần là cơ sở của Kiệm, có Cần thì mới có cái để Kiệm; đồng thời Kiệm lại là yếu tố để Cần có kết quả cao hơn bởi không có Kiệm Cần sẽ trở thành cái thùng không có đáy, làm ra bao nhiêu tuột hết bấy nhiêu. Ngoài ra, Cần Kiệm lại phải có Liêm Chính bởi có Liêm Chính thì mới thực sự có Kiệm Cần, ngược lại Kiệm Cần lại vừa là gốc rễ và vừa là biểu hiện cụ thể của Liêm Chính.
Bốn là thực hành tiết kiệm phải gắn liền với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Từ trong bản chất của nó, tham nhũng, lãng phí là hoàn toàn đối lập với thực hành tiết kiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị TW6 lần 2 khoá VIII, Đảng, Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, cho đến nay tham nhũng, lãng phí vẫn đã, đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với quy mô, phạm vi và tính chất phức tạp có xu hướng ngày càng gia tăng, gây hậu quả xấu về nhiều mặt và là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ.
 Đảng ta cũng chỉ rõ, tham nhũng, lãng phí tồn tại và lây lan là do nhiều nguyên nhân, có khách quan, có chủ quan.
 Trước tình hình nghiêm trọng và tính cấp bách của quốc nạn “nội xâm” đó, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí hiện nay cần bảo đảm đạt được mục tiêu là “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ cương, liêm chính”.
 Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần thường xuyên quán triệt sâu sắc 5 quan điểm:
 Một là, Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ công tác phong chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự.
 Hai là, phòng chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 Ba là, vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh, trong đó phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu.
 Bốn là, phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.
 Năm là, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí cần kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân  tộc, chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài.
Như vậy, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc thực hành tiết kiệm nói riêng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính nói chung là hết sức cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên bởi đây chính là thước đo bản chất của một người chiến sỹ cách mạng.
Từ những nội dung trên, rõ ràng hiện nay làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chúng ta cần quán triệt các biện pháp cơ bản:
1. Tổ chức học tập, quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. Sau khi học tập, quán triệt, triển khai việc thu hoạch gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, cần chú ý tổ chức cho mọi cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc các nguyên tắc cơ bản để xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
* Học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm bền bỉ, thường xuyên, liên tục, suốt đời.
* Luôn luôn nêu gương đạo đức “nói đi đôi với làm”.
* Xây dựng đạo đức mới phải luôn luôn gắn liền với đấu tranh chống các giá trị đạo đức phản cách mạng, đạo đức cũ đã lạc hậu, lỗi thời.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm” cho từng đơn vị và cho mỗi người. Xác định rõ chỉ tiêu và định mức thời gian thực hiện.
3. Tổ chức các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị, có sơ, tổng kết kịp thời. Qua sơ tổng kết, phát hiện các gương tốt, điển hình để nhân rộng thành phong trào.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, thường xuyên chấn chỉnh những việc làm, những biểu hiện tham ô, tham nhũng và lãng phí.
5. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể để xây dựng, phát triển phong trào thi đua thực hành tiết kiệm sâu rộng trong mọi lúc, mọi nơi, ở mọi cơ quan đơn vị.
6. Gắn cuộc vận động thực hành tiết kiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tóm lại, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm nói riêng là đòi hỏi thường xuyên đối với mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đó cũng là cuộc vận động lớn, là cuộc đấu tranh thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng ta đối với toàn xã hội. Đây là việc làm lâu dài nên mỗi đơn vị, mỗi cá nhân cần phải có quyết tâm cao và phải hết sức tích cực để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thật chi tiết, thật cụ thể với hiệu quả ngày càng cao ./.

 

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn