Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

UBND xã, phường, thị trấn với hoạt động tư pháp

Tác giả : Nguyễn Thị Lan - PT Khoa Quản lý nhà nước
File đính kèm: Không có

Đơn vị hành chính  xã, phường, thị trấn (gọi là đơn vị hành chính cơ sở) có vai trò rất quan trọng, đó chính là nơi diễn ra các hoạt động của xã hội. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước muốn đi vào đời sống xã hội đều cần phải đến tận cơ sở để mọi người thực hiện.
ở đơn vị hành chính cơ sở, chính quyền nhà nước được cấu tạo bằng 2 cơ quan: Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại biểu nhân dân địa phương; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân , cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước ở cơ sở, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm về việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên tại địa phương; báo cáo công tác với ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp;báo cáo công tác với Hội đồng nhân dân  cấp cơ sở và chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở cơ sở.
ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội tại địa phương theo pháp luật.
Đối với lĩnh vực công tác tư pháp, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công tác sau đây:
1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân
Hiệu quả cuối cùng của việc nhà nước ban hành văn bản quy phạm pháp luật là ở chỗ những quy định pháp luật phải nhanh chóng đi váo đời sống xã hội, phải được mọi người, mọi tổ chức tại cơ sở hiểu đúng, đầy đủ và tự giác thực hiện. Để thực hiện tốt yêu cầu nêu trên chúng ta phải coi trọng việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả của hoạt đông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân nhằm giáo dục ý thức sống và làm việc theo pháp luật, đấu tranh phòng và chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.
Những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cần được phổ biến, tuyên truyền kịp thời, chú trọng việc tuyên truyền pháp luật theo chủ đề phục vụ thực hiện nhệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương, của đất nước trong từng thời kỳ.
Hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cần phải tiến hành thường xuyên. Hình thức tuyên truyền cần phải phong phú, đa dạng; nội dung tuyên truyền phải thiết thực, gọn, rõ và phù hợp với từng loại đối tượng.
Phải xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nắm vững pháp luật, có kiến thức pháp lý cần thiết, nhiệt tình, tự giác tham gia công tác tuyên truyền pháp luật.
ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo công tác này, coi đó là một hoạt động quan trọng của chính quyền nhà nước cơ sở.
2. Theo dõi việc thi hành pháp luật tại địa phương, tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (khi nhà nước trưng cầu ý kiến).
Theo dõi việc thực hiện pháp luật tại địa phương là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền cơ sở nhằm nắm chắc thực trạng tình hình tôn trọng và vi phạm pháp luật để có biện pháp thích hợp, kịp thời ngăn ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật, đồng thời giúp cấp trên chỉ ra những điều sơ hở, chồng chéo từ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật qua đó mà sửa đổi, bổ sung cho kịp thời.
Chính quyền cơ sở có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ và nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào các dự văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, của cấp tỉnh, nhằm giúp cho việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật vừa bảo đảm tính khoa học vừa bảo đảm tính thực tiễn sâu sắc; đồng thời cũng thông qua đó mà nâng cao hiểu biết pháp luật và trình độ văn hóa pháp lý cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở.
3. Thực hiện việc quản lý và đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền.
Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.
Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận các sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc. Đồng thời căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch các việc: xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi.
Quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp, nhằm theo dõi thực trạng và biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số kế hoạch hóa gia đình. Công tác quản lý hộ tịch là một tổng thể của nhiều công việc như tuyên truyền giáo dục pháp luật về hộ tịch, tổ chức đăng ký hộ tịch, báo cáo thống kê tăng, giảm dân số, kiểm tra, xử lý vi phạm về đăng ký hộ tịch. Các công việc nêu trên phải được tiến hành thường xuyên tại cơ sở nhằm bảo đảm kịp thời, chính xác đồng thời phải bảo đảm thuận tiện, tránh gây phiền hà cho dân.
4. Quản lý công tác hòa giải tại cơ sở.
Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động quan trọng nhằm mục đích giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, phục vụ việc phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xóm làng, hàng phố đoàn kết, yên vui, gia đình hạnh phúc. Công tác hòa giải phải tiến hành theo phương châm " phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn". Phải trên cơ sở pháp luật mà giải thích, hướng dẫn cho các bên hiểu rõ để họ tự quyết định hành vi xử sự của mình cho đúng, vừa hợp ký vừa trọn tình.
Thành viên các tổ hòa giải phải bao gồm những người có uy tín trong nhân dân, sống mẫu mực, có trình độ hiểu biết pháp lý cần thiết, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, hoạt động một cách tự nguyện.
Chính quyền cơ sở mà trực tiếp là ủy ban nhân dân, phải quan tâm thường xuyên đến việc thành lập và củng cố các tổ hòa giải, thường xuyên hướng dẫn các tổ hòa giải hoạt động bảo đảm chấp hành đúng đường lối, chính sách, pháp luật. Theo dõi, tổng kết kinh nghiệm hoạt động của các tổ hòa giait trong địa phương; tiến hành việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kinh nghiệm hoạt động hòa giải cho các thành viên các  tổ hòa giải.
5. Phối hợp, giúp đỡ chấp hành viên trong việc thi hành các bản án tại địa phương.
Đối với việc thi hành án hình sự, ủy ban nhân dân tham gia cùng các cơ quan hữu quan thực hiện những phần việc thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở để thi hành các bản án hình sự mà người bị kết án là người địa phương.
Trong công tác thi hành án dân sự, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc thi hành án mà tham gia với tư cách là cơ quan phối hợp, giúp cơ quan thi hành án dân sự. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì trong công tác thi hành án dân sự, ủy ban nhân dân cấp cơ sở có nhiệm vụ quyền hạn sau:
- Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân; giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án dân sự tự nguyện thi hành án.
- Tiến hành khấu trừ một phần thu nhập của người bị kết án cải tạo không giam giữ ( mà UBND được giao giám sát, giáo dục) theo quyết định của Tòa án để giao nộp cho cơ quan thi hành án dân sự.
- Chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự những khoản tiền, tài sản của người phải thi hành án do mình đang quản lý theo yêu cầu của cơ quan thi hành án.
- Cung cấp địa chỉ, tài liệu, điều kiện về thu nhập, tài sản của người phải thi hành án là công dân, tổ chức thuộc phạm vi địa phương mình quản lý cho cơ quan thi hành án.
- Cử đại diện UBND đến chứng kiến, tham gia cưỡng chế thi hành án hoặc xử lý tang vật, tài sản có liên quan đến việc thi hành án.
- Xác nhận đơn trình bày về việc không có tài sản; đơn xin miễn giảm, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án do thực sự có khó khăn về kinh tế của người phải thi hành án không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn yêu cầu thi hành án do pháp luật quy định.
- Tạo điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm, chỗ làm việc để cơ quan thi hành án triệu tập đưong sự đến làm việc và những công việc khác theo quy định của pháp luật.
- Tham gia xác minh điều kiện thi hành án về tài sản của người phải thi hành án.
- Giúp cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các công việc như niêm yết công khai, thông báo các văn bản giấy tờ về thi hành án, về cưỡng chế thi hành án; chuyển các quyết định về thi hành án, giấy báo tự nguyện thi hành án cho các đương sự, giấy báo gọi đương sự ./.

 

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn